Jesteś offline. Strona może nie działać poprawnie.
back

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Lider usług komunalnych

play video

PRZEKSZTAŁCAMY ODPADY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ

infographic
dot

Przywóz i rozładunek odpadów do bunkra

Do termicznego przekształcenia trafiają zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych mieszkańców Krakowa oraz odpady powstałe w wyniku obróbki mechanicznej zbieranych selektywnie frakcji odpadów komunalnych.

dot

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

W ciągu roku Ekospalarnia przekształca w prąd i ciepło 220 tysięcy ton odpadów. W zakładzie działają dwie linie do spalania odpadów, każda o wydajności 14 ton/h, co łącznie daje ok. 700 ton spalanych odpadów w ciągu doby.

infographic
infographic
dot

Oczyszczanie spalin

Spaliny oczyszczane są w czterech etapach: redukcja tlenku azotu za pomocą mocznika, neutralizacja związków chloru, siarki i fluoru metodą półsuchą z wtryskiem mleczka wapiennego, usuwanie węgla organicznego, dioksyn i furanów za pomocą węgla aktywnego oraz filtrowanie cząsteczek stałych z zastosowaniem filtrów workowych.

dot

Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej

W napędzanym przez turbinę generatorze produkowana jest energia elektryczna, której część zużywana jest na potrzeby własne zakładu a zdecydowana większość odprowadzana jest do sieci elektroenergetycznej. W okresie zapotrzebowania na energię cieplną turbina pracuje w trybie kogeneracji, w którym produkowana jest zarówno energia elektryczna, jak i energia cieplna. Wyprodukowane ciepło zasila miejską sieć ciepłowniczą.

infographic
infographic
dot

Zagospodarowanie odpadów procesowych

Odpady powstające w procesie spalania to żużel, popioły paleniskowe, pyły kotłowe i popioły lotne oraz stałe pozostałości z oczyszczania spalin. Odbierane są przez uprawnione specjalistyczne firmy zewnętrzne i przeznaczane do dalszego wykorzystania.

Aby zainstalować aplikację, kliknij
share a następnie "Do ekranu początk."